درباره ما

به نام خدا

پدیده نیوزیک موتورجستجوگرهوشمند اخباراست که بصورت خودکارروزانه هزاران خبررا ازوبسایتهای خبرگزاری های معتبرجمع آوری نموده وآنهارا پردازش وطبقه بندی مینماید.

 طبقه بندی اخباربا استفاده از الگوریتمهای پیشرفته صورت میگیرد و افزون براین خبرهایی باماهیت ومحتوای مرتبط نیزبصورت هوشمند بایکدیگرارتباط داده شده وبرای کاربران نمایش داده خواهد شد. 

سایت پدیده نیوزبه کاربران خود کمک میکند تا به جای مراجعه به وبسایتهای متعدد خبری ، اخبارهمه خبرگزاریها را با صرف زمان وانرژی کمتروبه صورت یکجاودسته بندی شده مشاهده ومطالعه نمایند.

 پدیده نیوزبه صورت هوشمند اخبارمهم وداغ را ازمیان انبوه خبرهای روز انتخاب مینماید،وآنهارابراساس داده های آماری مانند ذیل دسته بندی مینماید. 

لیست پربازدیدترین اخبارکل سایت ، دسته های اخبار

لیست اخباربرگزیده توسط خبرگزاریها

عمده فعالیت پدیده نیوزدرایران میباشد وخودرا ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ا یران میداند. پدیده نیوز وابسته به هیچ حزب،دسته،جناح،تشکل وگروه سیاسی نمیباشد. هیچ یک ازاخبارمنتشره توسط خبرخون ایجاد نمیشود بلکه متن خبرمنتشرشده توسط خبرگزاریهای معتبرومجازبه فعالیت درایران،بدون هیچگونه تغییروتحریفی وبارعایت کامل امانتداری توسط ربات هوشمند خبرخون درسایت ثبت شده وبرای کاربران نمایش داده میشود. پدیده نیوزبا احترام به قانون کپی رایت ودرجهت حفظ حقوق خبرگزاریها،نام ولوگومنبع خبردرسایت منبع رادرکنارهریک ازاخبارثبت شده به کاربران نمایش میدهد . اخبارمنتشرشده درسایت بیانگر نظر و جهت گیری پدیده نیوزویا صاحبان آن نمیباشد ؛ پدیده نیوزهیچگونه مسئولیتی درقبال اخبارمنتشرشده ندارد ومسئولیت هریک ازخبرها مستقیما برعهده خبرگزاری منبع میباشد. کلیه عملیات جمع آوری،طبقه بندی،پردازش ونمایش اخباربصورت خودکار و بدون دخالت نیروی انسانی انجام میپذیرد. ماتلاش میکنیم تا درحدامکان اخبارمنتشرشده دروبسایت رابصورت انسانی نیزبررسی نماییم ولی باتوجه به تعدادبالای خبرها وسایتهای خبری،این ا مرقطعی نیست وممکن است خبری ازدید ما پنهان مانده باشد. 

معیارهایی که برای انتخاب سایتهای خبری تحت پوشش درنظرگرفته میشوند،عبارتنداز:

تولیداخبارتوسط خود پایگاه خبری وعدم کپی اخبارازسایرخبرگزاریها و وبسایتهای خبری

پشتیبانی ازتکنولوژیهای مدرن به اشتراک گزاری اخبارجهت فهرست نویسی مطالب منتشرشده درسایت خبری

دسته بندی های استاندارد وصحیح اخبار وبسایت خبری

تعداد بازدیدکنندگان سایت وکاربران علاقه مند به موضوعات منتشرشده درسایت

رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران وداشتن مجوزفعالیت درایران